VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÓ THƯƠNG HÀN LỢN VÀ GIA SÚC, KHẸC VÀ BẠI LIỆT GÀ, VỊT, NGAN.